Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng chi tiết nhất 2021

[wpcc-iframe src=”https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WCNJS44″ height=”0″ width=”0″ style=”display:none;visibility:hidden”]

Biên bản nghiệm thu công trình là biên bản được thực hiện sau khi hoàn tất các dự án. Biên bản này được thực hiện bởi các cá nhân, doanh nghiệp với mục đích đánh giá chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách viết biên bản nghiệm thu công trình sao cho chính xác và đầy đủ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ các mẫu biên bản nghiệm thu công trình chuẩn xác nhất để các bạn có thể tham khảo và thực hiện dễ dàng.

Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình
Biên bản nghiệm thu công trình

Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Biên bản nghiệm thu công trình là mẫu văn bản được lập ra bởi các cá nhân hay doanh nghiệp, dùng để ghi chép lại quá trình nghiệm thu, hoàn thành công trình. Trong biên bản này, nội dung sẽ nêu rõ các hạng mục công trình, địa điểm xây dựng công trình cùng các thành phần tham gia, đánh giá và nghiệm thu công trình,…

Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình Là Gì
Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Mục đích của việc lập biên bản nghiệm thu công việc

Để xác định một công trình đã hoàn thành và đến giai đoạn nghiệm thu có đảm bảo về mặt chất lượng hoặc có đủ điều kiện để đưa vào sử dụng chưa thì cần phải có biên bản nghiệm thu công trình.

Biên bản nghiệm thu công trình này được lập ra với mục đích đánh giá chất lượng của công trình xây dựng, xem xét các hạng mục đã ổn định và có nên đưa vào hoạt động hay không?

Mục đích Của Việc Lập Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình
Mục đích của việc lập biên bản nghiệm thu công trình

Các mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Hiện nay, có nhiều mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng khác nhau. Do đó, bạn có thể bị nhầm lẫn. Dưới đây là 2 mẫu biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng chính xác nhất mà bạn có thể tham khảo.

Các Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình
Các mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

……. , ngày ……. tháng …… năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Tên công trình: ………………………………………………………………………………………..

Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………….

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

Ông …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Ông …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………….

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

Ông …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Ông …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

Ông …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Ông …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

Ông …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Ông …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:………….. giờ, ngày ……… tháng ………. năm …………………………………………

Kết thúc:………….. giờ, ngày ……… tháng ………. năm ……………………………………….

Tại: ………………………………………………………………………………

Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

    Các tài liệu gồm có:

 • Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị
 • Bản vẽ hoàn công công trình
 • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng
 • Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
 • Nhật ký thi công
 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng
 • Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải

2. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): Nêu rõ được chất lượng của từng hạng mục theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá được mức độ đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành sản xuất,…

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Các ý kiến khác: Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.

………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ                                                              ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT                                                                                                                                            THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT                                                                                  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG     

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

 • Các tài liệu có liên quan làm căn cứ để nghiệm thu.
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này nếu có.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình (Dự án): ………………………………………………………………………………….

2. Hạng mục công trình: ……………………………………………………………………………….

3. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………….

4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

4.1 Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:

Ông: …………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………

Ông: …………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………

Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát):

Ông: …………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………

Ông: …………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………

Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng (cơ khí nếu có): (Ghi tên nhà thầu thi công)

Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: ……………….(Ghi tên nhà thầu tư vấn)

Ông: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………….

Ông:…………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………….

4.2 Các đơn vị khách mời (nếu có mời):

Đại diện Sở chuyên ngành: ………………………………. (Tên sở chuyên ngành)

Ông: …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………..

Ông: …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………..

Đại diện đơn vị quản lý khai thác: ….(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)

Ông: …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………

Ông: …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………

Đại diện UBND huyện ……………… (Ghi tên UBND huyện, nếu có mời)

Ông: …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………

Ông: …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………

Các đơn vị khác (nếu có) ………………………………………………………………………………..

5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Thời gian:

 • Bắt đầu: ……….ngày……tháng…..năm……
 • Kết thúc: …..ngày…….tháng…..năm…..

Địa điểm: ……………………..(Địa điểm nghiệm thu)

6. Đánh giá công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu:

Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 • Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng ký quyết định)
 • Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định của ……. số…..ngày….tháng).
 • Hợp đồng thi công xây dựng: Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng.
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của nhà thầu thi công xây dựng: Ghi số, ngày, tháng, năm của văn bản đề nghị được nghiệm thu của nhà thầu.
 • Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do ……. (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày …. tháng …. năm ….. đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.
 • Văn bản số ….ngày….tháng….năm…. của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng.

Chất lượng, khối lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

 • Quy mô công trình:

(Phần quy mô công trình nêu một số thông số cơ bản về quy mô, kết cấu công trình)

 • Thời gian xây dựng:
  • Ngày khởi công:
  • Ngày hoàn thành:
 • Khối lượng công trình (hạng mục công trình):

(Lập bảng khối lượng công trình chủ yếu theo thiết kế và thực tế đã thực hiện được)

 • Chất lượng:

(Đối chiếu với thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng, các chỉ dẫn kỹ thuật để có thể ghi nhận xét, đánh giá về chất lượng xây dựng).

Các ý kiến khác (nếu có): ……………. (Ghi các ý kiến nhận xét khác nếu có)

7. Kết luận:

Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) ………(ghi đầy đủ tên công trình /hạng mục công trình) ……xây dựng để đưa vào sử dụng.

Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc các ý kiến khác (nếu có)…… (ghi các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện nếu có)

Các bên tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP NGHIỆM THU

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10                                                   NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ

                 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT (NẾU CÓ)                                                                              NHÀ THẦU THI CÔNG

                 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÁC ĐƠN VỊ KHÁCH MỜI

Sở chuyên ngành …………………..(Tên sở chuyên ngành)……………………………..

1. Đơn vị Quản lý khai thác: …………..(Tên đơn vị quản lý khai thác)…………………..

2. UBND huyện …………………………………………………………………………………………..

Ghi chú: Nội dung biên bản nghiệm thu công trình này phải được đánh máy toàn bộ (không được viết tay).

Trên đây là các mẫu biên bản nghiệm thu công trình được sử dụng nhiều nhất và độ chuẩn xác cao nhất hiện nay. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có thể tự viết được một biên bản nghiệm thu công trình để phục vụ cho công việc của mình.

Nếu bạn có thắc mắc hay có vấn đề cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với CityA Homes thông qua các kênh sau:

 • Hotline: 0905 389 389
 • Email: [email protected]

CityA Homes hiện đang có chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thiết kế nhà Đà Nẵng. CityA Homes sẽ hỗ trợ quý khách 24/24h với cam kết chất lượng tốt nhất!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *